Gizlilik İlkeleri

1. Taraflar

a) http://www.akbaktuzmarket.cominternet sitesinin faaliyetlerini yürüten Samsun İstanbul Yolu Dörtyol MevkiILGAZ/ÇANKIRI adresinde mukim akbaktuzmarket.com® (Bundan böyle " akbaktuzmarket.com® " olarak anılacaktır). 
b) http://www.akbaktuzmarket.cominternet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu akbaktuzmarket.com® 'nin sahip olduğuinternet sitesi http://www.akbaktuzmarket.com 'dan üyenin faydalanmaşartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak veYükümlülükleri


3.1. Üye,
http://www.akbaktuzmarket.com internetsitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önündedoğru olduğunu, akbaktuzmarket.com® nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığınedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan vetaahhüt eder. 
3.2. Üye, akbaktuzmarket.com® tarafından kendisineverilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusuşifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tümsorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından akbaktuzmarket.com®'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, akbaktuzmarket.com®  akbaktuzmarket.com®'nin sözkonusuizinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkısaklıdır. 
3.3. Üye http://www.akbaktuzmarket.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuathükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüteder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen vemünhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
3.4. Üye, http://www.akbaktuzmarket.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzeninibozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüzedecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasınıönleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerdebulunamaz. 
3.5. http://www.akbaktuzmarket.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyanedilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişiselgörüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin akbaktuzmarket.com®'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. akbaktuzmarket.com® 'nın üyenin beyanedeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardanve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyeninuğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğubulunmamaktadır. 
3.6. akbaktuzmarket.com® , üye verilerinin yetkisizkişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardandolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://www.akbaktuzmarket.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayıuğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden akbaktuzmarket.com®'dan tazminattalep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarınınyazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayıkabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklartamamen üyeye aittir. 
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılanmaddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai vehukuki olarak şahsen sorumlu olup, , akbaktuzmarket.com®'yı bu ihlallerinhukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, akbaktuzmarket.com® ‘nın  üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasındandolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
3.9. akbaktuzmarket.com 'nın her zaman tek taraflıolarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgilerisilme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, akbaktuzmarket.com®'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 
3.10. http://www.akbaktuzmarket.com internet sitesiyazılım ve tasarımı akbaktuzmarket.com® mülkiyetinde olup, bunlara ilişkintelif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktaolup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez vedeğiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünlerisahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamındakorunmaktadır. 
3.11. akbaktuzmarket.com® tarafından http://www.akbaktuzmarket.com internet sitesinin iyileştirilmesi,geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteyeerişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol(IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilensayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internetadresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
3.12. akbaktuzmarket.com® kullanıcılarına daha iyihizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımınıkolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgialanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, akbaktuzmarket.com®,üyenin http://www.akbaktuzmarket.com  internetsitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklıtutar. 
3.13. akbaktuzmarket.com®  'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veyayürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında akbaktuzmarket.com® tarafındankendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketlerve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan vekabul eder. Üye, akbaktuzmarket.com®  'yaüye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecektevereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketicidavranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tümşirketler ile paylaşılmasına, akbaktuzmarket.com®   veiştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izinverdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sonaerdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ilepaylaşılmasına, akbaktuzmarket.com®  veiştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izinverdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece akbaktuzmarket.com®  ve iştiraki olan tüm şirketlerinkendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibatageçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçenbilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisineerişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfive/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda taleptebulunmayacağını ve ) akbaktuzmarket.com®   ve iştiraki olan şirketleri sorumlututmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmekisterse, bu talebini akbaktuzmarket.com®  ‘nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerineiletebilir. 
3.14. akbaktuzmarket.com®   , üyenin kişisel bilgilerini yasal birzorunluluk olarak istendiğinde veya 
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya akbaktuzmarket.com®'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; 
b) akbaktuzmarket.com®   , akbaktuzmarket.com web sitesi ailesininhaklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetlekanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
3.15. ) akbaktuzmarket.comweb sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması içinmevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğinsağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi vegerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ) akbaktuzmarket.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılımve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yadadolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
3.16. ) akbaktuzmarket.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangibir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya ) akbaktuzmarket.comweb sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklıtutar. 
3.17. ) akbaktuzmarket.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtaragerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptaledebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm ,yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
3.18. Taraflar, ) akbaktuzmarket.com®  'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tekve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esasalınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiğihususunu kabul ve beyan eder. 
3.19. ) akbaktuzmarket.com®  , iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca,üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirmemailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahipolmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraberbilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirmeSMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ) akbaktuzmarket.com®   tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadaryürürlükte kalacaktır. ) akbaktuzmarket.com®   üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi birhükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tektaraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri veİcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yeralan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabulettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş vekarşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.